آکاایران: روانشناسی شکل امضاء

آکاایران: * کسانی که به طرف عقربهای ساعت امضاء می کنند انسان های منطقی هستند.

* کسانی که بر عکس عقربه های ساعت امضاء میکنند دیر منطق را قبول می کنند و بیشتر غیر منطقی هستند.

* کسانی که از خطوط عمودی استفاده میکنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.

* کسانی که از خطوط افقی استفاده میکنند انسان های منظّم هستند.

* کسانی که با فشار امضاء می کنند در کودکی سختی کشیده اند.

* کسانی که پیچیده امضاء می کنند شکّاک هستند.

* کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می نویسند خودشان را در فامیل برتر می دانند.

* کسانی که در امضای خود فامیل می نویسند دارای منزلت هستند.

* کسانی که اسمشان را می نویسند و روی اسمشان خط می زنند شخصیت خود را نشناخته اند.

* کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می کنند، کسانی هستند که میخواهند به قله برسند.

 امضای شما چگونه است ؟!

– منبع : baztabonline.com

منبع :

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :