کودک از نوع زندگی‌اش می‌آموزد
آموزش کودکان 4 ساله,آموزش کودکان,آموزش کودک دو ساله,آموزش کودک 3 ساله,آموزش کودکان 3 ساله,آموزش کودکان زیر 2 سال,آموزش کودکان استثنایی,آموزش کودک یک ساله,آموزش

کودک از نوع زندگی‌اش می‌آموزد

کودک از نوع زندگی‌اش می‌آموزد▪ اگر کودک با نکوهش و انتقاد بزرگ شود، محکوم کردن را می‌آموزد.

اگر کودک با دشمنی و خصومت بزرگ شود، جنگیدن را می‌آموزد.
▪ اگر کودک با ترس و اضطراب بزرگ شود، بیمناک و نگران بار می‌آید.
▪ اگر کودک با ترحم و دلسوزی بزرگ شود. متأسف و بدبخت بودن را می‌آموزد.
▪ اگر کودک با تمسخر و ریشخند بزرگ شود، خجالتی بار می‌آید.
▪ اگر کودک با حسادت و چشم و هم‌چشمی بزرگ شود، حسود بار می‌آید.
▪ اگر کودک با شرم و خجالت بزرگ شود، احساس گناه را می‌آموزد.
▪ اگر کودک با صبر و مدارا بزرگ شود، صبور و بردبار بار می‌آید.
▪ اگر کودک با تشویق و دلگرمی بزرگ شود، رازدار و بی‌پروا بار می‌آید.
▪ اگر کودک با تمجید و تحسین بزرگ شود، تقدیر و قدردانی کردن را می‌آموزد.
▪ اگر کودک با تمجید و تصویب بزرگ شود، خودستائی را می‌آموزد.
▪ اگر کودک با پسند و پذیرش بزرگ شود، دستیابی به عشق و محبت در جهان را می‌آموزد.
▪ اگر کودک با درستکاری و صداقت بزرگ شود، معنای حقیقت و عدالت را می‌فهمد.
▪ اگر کودک با دوستی و مهربانی بزرگ شود، جهان را محلی زیبا برای زندگی می‌یابد.
▪ اگر کودک با وقار و آرامش بزرگ شود، داشتن آرامش خاطر را می‌آموزد.
کودکان ما با چه بزرگ می‌شوند؟

مجله شادکامی و موفقیت
ویرایش و تلخیص:آکاایران

اگر کودک با دشمنی و خصومت بزرگ شود، جنگیدن را می‌آموزد.
▪ اگر کودک با ترس و اضطراب بزرگ شود، بیمناک و نگران بار می‌آید.
▪ اگر کودک با ترحم و دلسوزی بزرگ شود. متأسف و بدبخت بودن را می‌آموزد.
▪ اگر کودک با تمسخر و ریشخند بزرگ شود، خجالتی بار می‌آید.
▪ اگر کودک با حسادت و چشم و هم‌چشمی بزرگ شود، حسود بار می‌آید.
▪ اگر کودک با شرم و خجالت بزرگ شود، احساس گناه را می‌آموزد.
▪ اگر کودک با صبر و مدارا بزرگ شود، صبور و بردبار بار می‌آید.
▪ اگر کودک با تشویق و دلگرمی بزرگ شود، رازدار و بی‌پروا بار می‌آید.
▪ اگر کودک با تمجید و تحسین بزرگ شود، تقدیر و قدردانی کردن را می‌آموزد.
▪ اگر کودک با تمجید و تصویب بزرگ شود، خودستائی را می‌آموزد.
▪ اگر کودک با پسند و پذیرش بزرگ شود، دستیابی به عشق و محبت در جهان را می‌آموزد.
▪ اگر کودک با درستکاری و صداقت بزرگ شود، معنای حقیقت و عدالت را می‌فهمد.
▪ اگر کودک با دوستی و مهربانی بزرگ شود، جهان را محلی زیبا برای زندگی می‌یابد.
▪ اگر کودک با وقار و آرامش بزرگ شود، داشتن آرامش خاطر را می‌آموزد.
کودکان ما با چه بزرگ می‌شوند؟

مجله شادکامی و موفقیت
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :