خشونت علیه زنان افغان قبل از ازدواج
زنان افغان پشت فرمان ، زنان افغانی در ایران ، زنان افغان در زندان ، زنان افغان در ایران ، زنان افغان و تجارت را در آکاایران بخوانید

خشونت علیه زنان افغان قبل  از ازدواج

   خشونت افراد ذکور در خانواده های افغانی برای فرزندان دختر اصل پذیرفته شده ای است، در غیاب پدر، سایر افراد ذکور (مانند برادر، کاکا، و حتی شوهر خواهر) خود را مجاز میدانند...

نتیجه تصویری برای خشونت علیه زنان افغان قبل از ازدواج

 که در امور دختران خانواده مداخله کنند و با اعمال خشونت به اصطلاح آنها را سر جای خود شان بنشانند، جایی که برای دختران در ذهنیت افراد ذکور خانواده تعیین شده و ریشه های هزاران ساله دارد. فضای بسته خانه است نگاه فراد خانواده به فرزندان پسر، با آنچه در مورد دختران گفته شده متفاوت است و در نتیجه فضای خانه پدری برای رشد شخصیت و اعتماد به نفس پسران و ایجاد روحیه جاه طلبی و مبارزه جویی در آنها مناسب است. پسران نوجوان تمام طبقات اجتماعی می توانند در هر ساعتی فراغت شان را با همسالان خود بگذرانند. درین فلمرو گسترده است که پسران زندگی اجتماعی را در مجموعه ای. مبارزه، رقابت، جاه طلبی، دوستی، جنگ و صلح می آموزند و آنرا توشة راه ورد به عرصة اجتماعی در سن جوانی قرار می دهند این قلمرو وسیع آزادی، در انحصار پسران است. متاسفانه دختران افغان ازین نوع آزادی ها محروم اند و دیگر اینکه فرزندان دختر، در همسر گزینی نیز همواره در معرض خشونت افراد ذکور و حتی اناث خانواده قرار دارند و به ویژه در خانواده های که فقر اقتصادی بافقر فرهنگی، یا هر دو غالب است. فرزندان دختر اولین و در دسترس ترین نشانه های هستند که هدف قرار می گیرند. به سخن دیگر در چنین شرایطی که دختران زودتر از پسران قربانی می شوند و در معرض ازدواج اجباری قرار میگیرند. در مواردی دخترها را برای بهبود موقعیت مالی خانواده، در سنین کودکی به افراد سالخورده شوهر می دهند و شیربها میگیرند و در موارد دیگر آنها را نیز نان خور و مصرف کننده می دانند و به اولین خواستگاری که به در خانه می آید. به اجبار شوهر می دهند. کم نیستند دخترانی که برای گریز از زناشوئی اجباری دست به خودکشی می زنند در اکثر موارد هم که دختر به زناشویی اجباری تن می دهد. زندگی نکبت باری را تحمل می کند که در برخی موارد با فاجحه پایان می یابد و بعضاً دختران جوان برای فرار از ازدواج اجباری با مرد دلخواه خود دست به اقداماتی از قبیل فرار از خانه می زنند که این راه حل نیز، دختران را با انواع دیگری از خشونت مواجه می سازد که به مراتب تلخ تر و مصیبت بارتر از زناشویی تحمیلی است.
 
همشهری آنلاین

 که در امور دختران خانواده مداخله کنند و با اعمال خشونت به اصطلاح آنها را سر جای خود شان بنشانند، جایی که برای دختران در ذهنیت افراد ذکور خانواده تعیین شده و ریشه های هزاران ساله دارد. فضای بسته خانه است نگاه فراد خانواده به فرزندان پسر، با آنچه در مورد دختران گفته شده متفاوت است و در نتیجه فضای خانه پدری برای رشد شخصیت و اعتماد به نفس پسران و ایجاد روحیه جاه طلبی و مبارزه جویی در آنها مناسب است. پسران نوجوان تمام طبقات اجتماعی می توانند در هر ساعتی فراغت شان را با همسالان خود بگذرانند. درین فلمرو گسترده است که پسران زندگی اجتماعی را در مجموعه ای. مبارزه، رقابت، جاه طلبی، دوستی، جنگ و صلح می آموزند و آنرا توشة راه ورد به عرصة اجتماعی در سن جوانی قرار می دهند این قلمرو وسیع آزادی، در انحصار پسران است. متاسفانه دختران افغان ازین نوع آزادی ها محروم اند و دیگر اینکه فرزندان دختر، در همسر گزینی نیز همواره در معرض خشونت افراد ذکور و حتی اناث خانواده قرار دارند و به ویژه در خانواده های که فقر اقتصادی بافقر فرهنگی، یا هر دو غالب است. فرزندان دختر اولین و در دسترس ترین نشانه های هستند که هدف قرار می گیرند. به سخن دیگر در چنین شرایطی که دختران زودتر از پسران قربانی می شوند و در معرض ازدواج اجباری قرار میگیرند. در مواردی دخترها را برای بهبود موقعیت مالی خانواده، در سنین کودکی به افراد سالخورده شوهر می دهند و شیربها میگیرند و در موارد دیگر آنها را نیز نان خور و مصرف کننده می دانند و به اولین خواستگاری که به در خانه می آید. به اجبار شوهر می دهند. کم نیستند دخترانی که برای گریز از زناشوئی اجباری دست به خودکشی می زنند در اکثر موارد هم که دختر به زناشویی اجباری تن می دهد. زندگی نکبت باری را تحمل می کند که در برخی موارد با فاجحه پایان می یابد و بعضاً دختران جوان برای فرار از ازدواج اجباری با مرد دلخواه خود دست به اقداماتی از قبیل فرار از خانه می زنند که این راه حل نیز، دختران را با انواع دیگری از خشونت مواجه می سازد که به مراتب تلخ تر و مصیبت بارتر از زناشویی تحمیلی است.
 
همشهری آنلاین

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :