تاریخچه روانشناسی رنگ - خانواده آکا
تاریخچه روانشناسی رنگ ها,تاریخچه روانشناسی رنگ,تاریخچه رنگ مو,تاریخچه رنگینک,تاریخچه رنگ,تاریخچه رنگ بنفش,تاریخچه رنگرزی,تاریخ رنگرزی در ایران,تاریخچه رنگ ها,تا

خانواده - روانشناسی رنگ - تاریخچه روانشناسی رنگ

روانشناسی رنگها یکی از مبحث های بسیار شیرین و دلچسب در روان شناسی می باشد.بشر از آغاز آفرینش به رنگها آشنایی پیدا میکند و از میان رنگها رنگ آبی تیره و زرد از جــمله رنگهای آشنا برای آن می باشد منظور من از این رنگها رنگهایی است که کار و فعالیت به آنها شروع و ختم می شود...

  رنگ آبی تــــیره رنگی است که فرارسیدن شب را به ارمغان می آورد یعنی اینکه انسان با فرارسیدن این رنگ دست از کوشش و فعالیت بر داشته و استراحـــت می کند و بر عکس آن رنگ زرد است که رنگ فعالیت, کوشش, تلاش و زحمت می باشد. با طلوع این رنگ تلاش و فعالــــیت انسان ها شروع

میشود و تا فرارسیدن رنگ آبی تیره ادامه پیدا میکند. از این مثالها به خوبی آشکار میشود که انسان ها از بر و آفرینش با رنگها آشنایی داشته و این آشنایی تا به حال ادامه دارد. همچنین از زمان های قدیم انسان ها برای پوشیدن از انواع مخـتلف رنگها برای البسه خود استفاده میکردند و همچنین در قسمت تزئینات خانه از انواع رنگهاستفاده میکردند از تــــــــمام این فرضیه ها چنینی استنباط می کـنیم کــه رنگها از دیر باز با انسانها بوده و یک قسمت از زندگی بشر را تشکیل میدهد.
 

( تاثیررنگها بر انسان)

انسانها از آغاز آفرینش تاکنون تحت نفوذ رنگهای اطراف خود بوده اند و این خود دلیلی بر رابطه نزدیک انسانها با رنگها است.

رنگهای مختلف و جلب توجه به آنها نشان دهنده عواطف مختلف انسان ها است با پرسیدن رنگ از یــــــــک فرد می توان به این

مسأله پی برد که شخص دارای چه خصوصیات فکری و روحی می باشد البته یک نکته مهم را نباید فراموش کنیم که یک رنگ به تنهایی خود نمیتواند به طور کامل بیان گر شخصیت یک فرد می باشد وشرایطروحی و جسمی انسان ها را نباید قبل از آزمـــــایش توسط رنگها فراموش نمود چراکه انسانها در شرایط مختلفه انتخاب های متفاوت خواهند داشت.قسمی که مـــیدانید افراد بر حسب خصوصیات روحی و روانی ره رنگهای مختلف علاقه دارند که منظور من همان رنگ مورد نظر آنها است به طــــور مثال انتخاب کفش انتخاب رنگ لباس انتخاب رنگ ماشین انتخاب رنگ اطاق انتخاب رنگ پردها و دکور خانه و اشیای موجوده در داخـل خانه

 از مواردی میباشد که نشان گر روحیه فردی یک شخص میباشد. علاقمند بودن انسانها به رنگها از اوایل کودکی شروع شده و تا آخر عمر ادامه پیدا میکند چنانچه می بینیم اطفال هنگام خرید لباس- کفش و وسایل بازی رنگها مشخص را انتخاب می نــمایند که البته در دوران جوانی که انقلاب فکری در انسان بوجود می آید بارزتر شده و تقریبا می توان گفت که در این دوره است که انسان نظر به عوامل محیطی و احساسات شدید این دوره رنگ مورد نظر خود را انتحاب می نماید. نباید فرامـــــوش کرد که خانواده تأثیر بس مهمی در روح و روان یک فرد می گذارد یعنی چگونگی پرورش فرد و همچنین مـــــــحیطی که در آن بزرگ میشود تحت تأثیر عوامل روحی و فکری بوده ورنگ مورد نظر خودرا شخص بر حسب چگونگی رفتار خانواده و مـــــــحیط انتخاب می نماید . چون رنگهای روشن رنگهایی اند که طراوت و تازه گی دارند وایضا رنگـهایی هستند که بیشتر جلب توجه میکنند و روحــــــیه شاد به فرد میـدهند بنابر این اطــفال و جوانان خوب است که از این رنگها استفاده کنند. 


فصول مخــتلفه و کمبود رنگـها در محیط بشری

( تاثیرات)

قسمی که گفته رنگها تأثیرات منفیو مثبت را در زندگی ما میگذارند. بطور مثال در فصول سال انسانها از وجـــــود رنگ و کمبود آن متأثر می شوند. مثلا: در فصول زمستان نظر به آنکه هوای آن ابری است حالت خاصی برای انسان دست مــــیدهد و طوری به نظر میرسد که گرفته و غمگین است همچنین در فصل خزان با پاییز به عین شکل است اما می بینیم که در فصل بهار و تــــابستان قضیه بر عکس است همگی خوشحال اند به این خاطر اینکه رنگ طبیعت عوض شده و همه چیز سر ســـبز است. مثال فــــصول ذکر شده به خوبی نشان میدهد که رنگها چقدر تأثیرات خود را بر روح و روان می گذارند. مثال دیگر موضوع زندان و زندانــی است وقتیکه یک زندانی را در جای تاریک قرار میدهند می بینیم که این رنگهایی منفی چقدر تأثیر سوء در زندانی میـــگذارد و بدون شــــک این قسم تأثیرات شدید منفی در روح و روان زندانیان اثر خود را می گذارد. فراموش نباید کرد که وقتی میـگوئیم کمبود رنـــــگ منظور ما بیشتر رنگهای روشن است که تأثیر مثبت در زندگی دارد و رنگها معمولا در همه جا وجود دارند اما ایـــن رنگها به طـــــور کلی وابستگی شدید به نور آفتاب یا روشنایی . مثالی دیگر کمبود رنگ در بعضی از کشور ها است . مثلا: در کشورهــای اسکندنیاوی و همچنین قنلند مه از جمله کشورهای اروپایی به شمار میروند رفتار و دید این مردم نظر به دیگر کشورها متـفاوت است حتـــــــی در خود این کشورها مردمانی که در شمال این کشور زندگی میکنند دیدگاه بسیار متفاوتی نسبت به کسانیکه در جنـوب زندگی میــــکنند به علت کمبود تابش آفتاب مردمان شمال انسانهای نست گرا و منزوی هستند و کسانی که در جنوب زندگی میـکنند بر عکس شمالی ها دارای روحیه باز و شاد میباشند گفته میشود که در بعضی از قسمت هــــــــــــای این کشورها شش ماه روز و شش شـب میباشد. مردمشان گوشه گیر و کمرو بوده و به مشکل میشود با آنها رابطه دوستی بر قرار کرد.در قسمت رنـگها یکی از نـــکات بسیار مهم این است که خانم ها از رنگهای روشن نسبت به آقایان بیشتر استفاده میکنند و علت آن شاید این باشد که احساسات شان نسبــت به مردان دارای تفاوت هایی باشد و همچنین میبینیم که رؤسای تولید های مختلف مثل تولـــــید های لباس – کفش و غـیره.. در قسمت رنگ کالا بسیار محتاط میباشند و دائما از رنـگ های روشن وجذاب برای کالاهایی که عرضه میکنند استفاده میکنند.

روان شناسان براین تأکید میکنند که باید اطفال دائما از رنگ های روشن استفاده کنند تا اینکه در آینده از تأثـــیرات مثبت این رنگ به دور نباشند حتی این رنگ در کشورهای پیشرفته و جهان سوم دائما مورد استفاده قرار می گیرد می بینـیم که ایـن امر به بزرگترها نیز سرایت کرده آن هائیکه حتی سن شان بسیار بالا است امروزه از رنگهای روشن استفاده میکنند.
 

( تعریف رنگها)

رنگها در کشور ما افغانستان معمولا به این نشانه ها شناخته میشوند.

سفید: نشانه صلح است.

سیاه: نشانه عذا و ماتم است.

سرخ: نشانه خشونت و فعالیت است.

زرد: نشانه ضعف ویاس است.

آبی: نشانه پاکی است .

سبز: نشانه طراوت وسر سبزی است .

بنفش:

قهوه ای:

خاکستری :

از نظر علم روان شناسی  رنگها این چنین تعریف می شود . رنگ آبی که متمایل به تیره است رنگ آرامش است یا توقف فعالیت است. فکر کردن درباره این رنگ یک اثر آرام بخش را برای انسان بجا می گذ ارد این رنـــگ تاثیر مستقیم بر فشار خون وتنفس داشته آنهارا کاهش میدهد طوری به نظر میرسد که ذر هنگام بیماری و خستگی نیاز انسان به ایــن رنگ بیشتر میشود و همچنین حساس بودن و دل آزرده شدن نیز یکی از خصوصیات این رنگ میباشد. ونشان گر عـــمق  احساس در بین آبی باوران است گفته های آبی باوران به معنی وفاداری است و میتوان بر و فا داری شان اعتماد نمود.


( رنگ سبز)

سبز باوران دارای صفات روحی اراده در انجام کار پشت کار و استقامت عزم راسخ ومهــــــــمتر از همه پایداری در برابر تغیرات میباشد. رنگ سبز نشانی از پشت کار و پایداری در امور زندگی میباشد در ضمن این رنگ ارتباط عقیده و خود شناسی نیز حکایت کرده و معتقدین به این رنگ برای خود ارزش زیادی قائل اند. سبز گرایان در تلاش برای ایجاد شرایط بهتر مــثل بهداشت و زندگی سودمند برای خود و دیگران اند و همیشه مایل به اصلاح شرایط موجود میباشند یکی دیگر از اعـــتقادات سبز گرایان این است که می خواهند عقاید خود را به کرسی بشمارند و در عین حال می خواهند که به دیگران پند و انــــــدرزهای اخلاقی بدهند سبز باوران دارای خصلت پایـداری و تفاهم نیز هستند.


( رنگ سرخ)

این نشانه آرزوی زیاد برای تمام چیزهایی است که در زندگی و تجربه به دست می آورد البته رنگ سرخ نبض را سریع تنفس را بیشتر کرده وفشار خون را بالا می برد وبیان گر نیروی حیاتی نیز می باشد که شامل اراده برای پــــیروزی شور وشوق درزندگی یعنی شور وشوق بیشتر در فعالیت های زندگی مــــی شود سرخ باوران مایلند که درزندگی فعالیت های شان بر جنب وجوش باشد یعنی درتمام امور زنگی یک شخصیت فعال و اکتیو باشند.
 

(رنگ زرد)

رنگ روشنی و شادمانی است و نشانه تسکین خاطر است زرد باوران همیشه در جستجوی پیشرفت و ترقی می باشند و همیشه به دنبال چیزهای تازه و به فکر تحول و ترقی می باشند /کسانیکه رنگ زرد را انتخاب کرده اند می خواهند به مقامهای بلند دست پیدا کنند و مورد احترام زیاد دیگران قرار بگیرند و این کاملا بر خلاف سبزباوران است که نشانه غرور وبردباری است

زرد گرایان هرکز ارام و قرار ندارند وهمیشه برای رسیدن به بلــند پروازی های خود دایم در تکاپو وتـلاش هستند.


( رنگ بنفش)

بنفش باوران در درجه های بالایی از صمیمیت و محبت قرار دارند که این صمیمیت ومحبت توام با حساسیت نـــــیز است این گروه خواستار دست یافتن به یک رابطه تقریبا جادویی با دیگران اند می خواهند با همه دوست شوند البته این نوع رفــــتار را برای خود تنها نخواسته بلکه مصمم هستند که دیگران هم مثل ایشان باشند ترکیبهای رفتاریشان بیشتر صمیمانه و عاشقانه است و اضافه بر اینها روحیه شاعرانه و رومانتیک /دوستدارهنر وزیبایی و متکی بودن به دیگران از خصایـص این گروه می باشد .


( رنگ خاکستری)

خاکستری رنگی است تقریبا خنثی نه اخطراب آور است ونه آرام بخش خاکستری باوران انسان هـــــــای هستند کا ملا بی تفاوت در امور زندگی وهمچنین گوشه گیر هستند در فعالیت های روز مره زندگی وامور مشارکتی فعالیت شان بسیار کم بوده علی الخصوص در امور تصـمیم گیری در خصوص یک مـوضــوع بی تـفاوت میباشند. گوشه گیری ، عد م فعالیت ، وبی تفاوتـی از خصوصیات رفـتاری این گروه مـی باشد.   
                               

( تفاوت وتضاد رنگها )

 رنگ                                                              متضاد

1 – خاکستری                                           سبز ، قرمز ، زرد

2- آبی                                     خاکستری ، سبز ، قرمز ، زرد

3- سبز                                                  خاکستری ، سیاه

4- قرمز                                          خاکستری ، قهوای، سیاه

5- زرد                                                  خاکستری ، سیاه

6- بنفش                                                  خاکستری ،سیاه

7- قهوای                                           قرمز ، خاکستری ، آبی

8- سیاه                                     سفید ، آبی ، قرمز ، زرد، بنفش


( رنگ قهوه ای)

این رنگی است که از خشونت پرهیز می کند و به جستجوی صلح و آرامش برای این گروه خانواده و امــــنیت اجتماعی بسیار مهم بوده و همیشه در فکر آسایش و راحـتی خویش میــباشند. و از فضایی که مـنجر به درگـیری و خشونت شود پرهــیز میکند غالبا قهوه ای باوران مردمانی هستند صلح دوست و آسوده طـلب. قهوه ای باوران نـیاز شدید به آسایش جسمی و روحی افعال و دارای عـلاقه بسیار به خانواده میباشند.


( رنگ سیاه)

سیاه معنی نفی را میدهد و مقابل رنگ سفید است ســیاه به مانـند اوراق نوشته شده ای است که به نقطه پایان رسیده است ولی سفید اوراق خالـی است که باید داستان بر روی آن نوشته شودو سیاه نشان گـر تـرک علاقه- تسلیـم و انصراف نهایی از یک شـی میـباشد.

دائـم مایل به نــفی هر چیز دیگـری است و همچنین نشانی از اضـطراب میباشد سیاه گران دارای رابـطه تند و افراطـــی خشن میباشند و در زندگی خود دارای رفتارهای که حاکی از لجاجت خودسری و جسارت میباشد بروز میدهند و دائی در پی رد گـفته های دیگران نیز هستند.

( خلاصه رنگها)

آبی محیط آرام و مسالمت آمیز را میخواهد که در آن احساس خوشنودی صلح و صفا و آرامش را داشتــه باشد و بدور از پرخاش و دارای رابطه صمیمی  تو أم با محبت و فداکاری برای دیگران باشد. سبز در مقابل شرایط دستور ایستاده و مـهم است و تلاش میکند تا به کمک قدرت و تصمیم و اصلاح پذیری اراده موقعیت خود را محکم کند و همیشه استقلال عمل خود را حفظ نماید میخواهد که با مخالفت ها مقابله کرده تا ذیگران به ارزش او پی ببرند. سرخ همیشه فعال است و از فعالیت لذت می برد و همیشه در فــــکر تکاپو تلاش برای رسیدن به پیروزی است و میخواهد همیشه زندگی اش با معنی  و موانع زندگی را از سر راه خــــــود را بر دارد.زرد در جستجوی راه حل های است که آرزویش بیشتر بر آورده شود و امکانات تازه و جدیدی به دستش بیاید تا به این طـــــــریق از فشار روحی نجات پیدا کند. بنفش به دنبال آن است که نظر دیگران را به خود جلب نموده و خود را با دیگران یا چیزی هــــــمانند سازد و باکمک رفتار جذاب ودوست داشتنی خود نظر دیگران را به خود جلب کند. قهوه ای در جستجوی راه های است که بتواند از مشکلات و شرایط نا امن زندگی رهایی یافته تا فرصتی برای تسکین جسم روح خود داشته باشد.سیاه نسبت به اکثر چـیزها بد بین بوده و دائما فکر میکند که تمام چیزها بر خلاف میل اوست و اجازه نمیدهد که هیچکس و هیچ چیز در افــــکار او تأثیر بگذارد                                                                                     
  ویرایش و تلخیص:آکاایران

  رنگ آبی تــــیره رنگی است که فرارسیدن شب را به ارمغان می آورد یعنی اینکه انسان با فرارسیدن این رنگ دست از کوشش و فعالیت بر داشته و استراحـــت می کند و بر عکس آن رنگ زرد است که رنگ فعالیت, کوشش, تلاش و زحمت می باشد. با طلوع این رنگ تلاش و فعالــــیت انسان ها شروع

میشود و تا فرارسیدن رنگ آبی تیره ادامه پیدا میکند. از این مثالها به خوبی آشکار میشود که انسان ها از بر و آفرینش با رنگها آشنایی داشته و این آشنایی تا به حال ادامه دارد. همچنین از زمان های قدیم انسان ها برای پوشیدن از انواع مخـتلف رنگها برای البسه خود استفاده میکردند و همچنین در قسمت تزئینات خانه از انواع رنگهاستفاده میکردند از تــــــــمام این فرضیه ها چنینی استنباط می کـنیم کــه رنگها از دیر باز با انسانها بوده و یک قسمت از زندگی بشر را تشکیل میدهد.
 

( تاثیررنگها بر انسان)

انسانها از آغاز آفرینش تاکنون تحت نفوذ رنگهای اطراف خود بوده اند و این خود دلیلی بر رابطه نزدیک انسانها با رنگها است.

رنگهای مختلف و جلب توجه به آنها نشان دهنده عواطف مختلف انسان ها است با پرسیدن رنگ از یــــــــک فرد می توان به این

مسأله پی برد که شخص دارای چه خصوصیات فکری و روحی می باشد البته یک نکته مهم را نباید فراموش کنیم که یک رنگ به تنهایی خود نمیتواند به طور کامل بیان گر شخصیت یک فرد می باشد وشرایطروحی و جسمی انسان ها را نباید قبل از آزمـــــایش توسط رنگها فراموش نمود چراکه انسانها در شرایط مختلفه انتخاب های متفاوت خواهند داشت.قسمی که مـــیدانید افراد بر حسب خصوصیات روحی و روانی ره رنگهای مختلف علاقه دارند که منظور من همان رنگ مورد نظر آنها است به طــــور مثال انتخاب کفش انتخاب رنگ لباس انتخاب رنگ ماشین انتخاب رنگ اطاق انتخاب رنگ پردها و دکور خانه و اشیای موجوده در داخـل خانه

 از مواردی میباشد که نشان گر روحیه فردی یک شخص میباشد. علاقمند بودن انسانها به رنگها از اوایل کودکی شروع شده و تا آخر عمر ادامه پیدا میکند چنانچه می بینیم اطفال هنگام خرید لباس- کفش و وسایل بازی رنگها مشخص را انتخاب می نــمایند که البته در دوران جوانی که انقلاب فکری در انسان بوجود می آید بارزتر شده و تقریبا می توان گفت که در این دوره است که انسان نظر به عوامل محیطی و احساسات شدید این دوره رنگ مورد نظر خود را انتحاب می نماید. نباید فرامـــــوش کرد که خانواده تأثیر بس مهمی در روح و روان یک فرد می گذارد یعنی چگونگی پرورش فرد و همچنین مـــــــحیطی که در آن بزرگ میشود تحت تأثیر عوامل روحی و فکری بوده ورنگ مورد نظر خودرا شخص بر حسب چگونگی رفتار خانواده و مـــــــحیط انتخاب می نماید . چون رنگهای روشن رنگهایی اند که طراوت و تازه گی دارند وایضا رنگـهایی هستند که بیشتر جلب توجه میکنند و روحــــــیه شاد به فرد میـدهند بنابر این اطــفال و جوانان خوب است که از این رنگها استفاده کنند. 


فصول مخــتلفه و کمبود رنگـها در محیط بشری

( تاثیرات)

قسمی که گفته رنگها تأثیرات منفیو مثبت را در زندگی ما میگذارند. بطور مثال در فصول سال انسانها از وجـــــود رنگ و کمبود آن متأثر می شوند. مثلا: در فصول زمستان نظر به آنکه هوای آن ابری است حالت خاصی برای انسان دست مــــیدهد و طوری به نظر میرسد که گرفته و غمگین است همچنین در فصل خزان با پاییز به عین شکل است اما می بینیم که در فصل بهار و تــــابستان قضیه بر عکس است همگی خوشحال اند به این خاطر اینکه رنگ طبیعت عوض شده و همه چیز سر ســـبز است. مثال فــــصول ذکر شده به خوبی نشان میدهد که رنگها چقدر تأثیرات خود را بر روح و روان می گذارند. مثال دیگر موضوع زندان و زندانــی است وقتیکه یک زندانی را در جای تاریک قرار میدهند می بینیم که این رنگهایی منفی چقدر تأثیر سوء در زندانی میـــگذارد و بدون شــــک این قسم تأثیرات شدید منفی در روح و روان زندانیان اثر خود را می گذارد. فراموش نباید کرد که وقتی میـگوئیم کمبود رنـــــگ منظور ما بیشتر رنگهای روشن است که تأثیر مثبت در زندگی دارد و رنگها معمولا در همه جا وجود دارند اما ایـــن رنگها به طـــــور کلی وابستگی شدید به نور آفتاب یا روشنایی . مثالی دیگر کمبود رنگ در بعضی از کشور ها است . مثلا: در کشورهــای اسکندنیاوی و همچنین قنلند مه از جمله کشورهای اروپایی به شمار میروند رفتار و دید این مردم نظر به دیگر کشورها متـفاوت است حتـــــــی در خود این کشورها مردمانی که در شمال این کشور زندگی میکنند دیدگاه بسیار متفاوتی نسبت به کسانیکه در جنـوب زندگی میــــکنند به علت کمبود تابش آفتاب مردمان شمال انسانهای نست گرا و منزوی هستند و کسانی که در جنوب زندگی میـکنند بر عکس شمالی ها دارای روحیه باز و شاد میباشند گفته میشود که در بعضی از قسمت هــــــــــــای این کشورها شش ماه روز و شش شـب میباشد. مردمشان گوشه گیر و کمرو بوده و به مشکل میشود با آنها رابطه دوستی بر قرار کرد.در قسمت رنـگها یکی از نـــکات بسیار مهم این است که خانم ها از رنگهای روشن نسبت به آقایان بیشتر استفاده میکنند و علت آن شاید این باشد که احساسات شان نسبــت به مردان دارای تفاوت هایی باشد و همچنین میبینیم که رؤسای تولید های مختلف مثل تولـــــید های لباس – کفش و غـیره.. در قسمت رنگ کالا بسیار محتاط میباشند و دائما از رنـگ های روشن وجذاب برای کالاهایی که عرضه میکنند استفاده میکنند.

روان شناسان براین تأکید میکنند که باید اطفال دائما از رنگ های روشن استفاده کنند تا اینکه در آینده از تأثـــیرات مثبت این رنگ به دور نباشند حتی این رنگ در کشورهای پیشرفته و جهان سوم دائما مورد استفاده قرار می گیرد می بینـیم که ایـن امر به بزرگترها نیز سرایت کرده آن هائیکه حتی سن شان بسیار بالا است امروزه از رنگهای روشن استفاده میکنند.
 

( تعریف رنگها)

رنگها در کشور ما افغانستان معمولا به این نشانه ها شناخته میشوند.

سفید: نشانه صلح است.

سیاه: نشانه عذا و ماتم است.

سرخ: نشانه خشونت و فعالیت است.

زرد: نشانه ضعف ویاس است.

آبی: نشانه پاکی است .

سبز: نشانه طراوت وسر سبزی است .

بنفش:

قهوه ای:

خاکستری :

از نظر علم روان شناسی  رنگها این چنین تعریف می شود . رنگ آبی که متمایل به تیره است رنگ آرامش است یا توقف فعالیت است. فکر کردن درباره این رنگ یک اثر آرام بخش را برای انسان بجا می گذ ارد این رنـــگ تاثیر مستقیم بر فشار خون وتنفس داشته آنهارا کاهش میدهد طوری به نظر میرسد که ذر هنگام بیماری و خستگی نیاز انسان به ایــن رنگ بیشتر میشود و همچنین حساس بودن و دل آزرده شدن نیز یکی از خصوصیات این رنگ میباشد. ونشان گر عـــمق  احساس در بین آبی باوران است گفته های آبی باوران به معنی وفاداری است و میتوان بر و فا داری شان اعتماد نمود.


( رنگ سبز)

سبز باوران دارای صفات روحی اراده در انجام کار پشت کار و استقامت عزم راسخ ومهــــــــمتر از همه پایداری در برابر تغیرات میباشد. رنگ سبز نشانی از پشت کار و پایداری در امور زندگی میباشد در ضمن این رنگ ارتباط عقیده و خود شناسی نیز حکایت کرده و معتقدین به این رنگ برای خود ارزش زیادی قائل اند. سبز گرایان در تلاش برای ایجاد شرایط بهتر مــثل بهداشت و زندگی سودمند برای خود و دیگران اند و همیشه مایل به اصلاح شرایط موجود میباشند یکی دیگر از اعـــتقادات سبز گرایان این است که می خواهند عقاید خود را به کرسی بشمارند و در عین حال می خواهند که به دیگران پند و انــــــدرزهای اخلاقی بدهند سبز باوران دارای خصلت پایـداری و تفاهم نیز هستند.


( رنگ سرخ)

این نشانه آرزوی زیاد برای تمام چیزهایی است که در زندگی و تجربه به دست می آورد البته رنگ سرخ نبض را سریع تنفس را بیشتر کرده وفشار خون را بالا می برد وبیان گر نیروی حیاتی نیز می باشد که شامل اراده برای پــــیروزی شور وشوق درزندگی یعنی شور وشوق بیشتر در فعالیت های زندگی مــــی شود سرخ باوران مایلند که درزندگی فعالیت های شان بر جنب وجوش باشد یعنی درتمام امور زنگی یک شخصیت فعال و اکتیو باشند.
 

(رنگ زرد)

رنگ روشنی و شادمانی است و نشانه تسکین خاطر است زرد باوران همیشه در جستجوی پیشرفت و ترقی می باشند و همیشه به دنبال چیزهای تازه و به فکر تحول و ترقی می باشند /کسانیکه رنگ زرد را انتخاب کرده اند می خواهند به مقامهای بلند دست پیدا کنند و مورد احترام زیاد دیگران قرار بگیرند و این کاملا بر خلاف سبزباوران است که نشانه غرور وبردباری است

زرد گرایان هرکز ارام و قرار ندارند وهمیشه برای رسیدن به بلــند پروازی های خود دایم در تکاپو وتـلاش هستند.


( رنگ بنفش)

بنفش باوران در درجه های بالایی از صمیمیت و محبت قرار دارند که این صمیمیت ومحبت توام با حساسیت نـــــیز است این گروه خواستار دست یافتن به یک رابطه تقریبا جادویی با دیگران اند می خواهند با همه دوست شوند البته این نوع رفــــتار را برای خود تنها نخواسته بلکه مصمم هستند که دیگران هم مثل ایشان باشند ترکیبهای رفتاریشان بیشتر صمیمانه و عاشقانه است و اضافه بر اینها روحیه شاعرانه و رومانتیک /دوستدارهنر وزیبایی و متکی بودن به دیگران از خصایـص این گروه می باشد .


( رنگ خاکستری)

خاکستری رنگی است تقریبا خنثی نه اخطراب آور است ونه آرام بخش خاکستری باوران انسان هـــــــای هستند کا ملا بی تفاوت در امور زندگی وهمچنین گوشه گیر هستند در فعالیت های روز مره زندگی وامور مشارکتی فعالیت شان بسیار کم بوده علی الخصوص در امور تصـمیم گیری در خصوص یک مـوضــوع بی تـفاوت میباشند. گوشه گیری ، عد م فعالیت ، وبی تفاوتـی از خصوصیات رفـتاری این گروه مـی باشد.   
                               

( تفاوت وتضاد رنگها )

 رنگ                                                              متضاد

1 – خاکستری                                           سبز ، قرمز ، زرد

2- آبی                                     خاکستری ، سبز ، قرمز ، زرد

3- سبز                                                  خاکستری ، سیاه

4- قرمز                                          خاکستری ، قهوای، سیاه

5- زرد                                                  خاکستری ، سیاه

6- بنفش                                                  خاکستری ،سیاه

7- قهوای                                           قرمز ، خاکستری ، آبی

8- سیاه                                     سفید ، آبی ، قرمز ، زرد، بنفش


( رنگ قهوه ای)

این رنگی است که از خشونت پرهیز می کند و به جستجوی صلح و آرامش برای این گروه خانواده و امــــنیت اجتماعی بسیار مهم بوده و همیشه در فکر آسایش و راحـتی خویش میــباشند. و از فضایی که مـنجر به درگـیری و خشونت شود پرهــیز میکند غالبا قهوه ای باوران مردمانی هستند صلح دوست و آسوده طـلب. قهوه ای باوران نـیاز شدید به آسایش جسمی و روحی افعال و دارای عـلاقه بسیار به خانواده میباشند.


( رنگ سیاه)

سیاه معنی نفی را میدهد و مقابل رنگ سفید است ســیاه به مانـند اوراق نوشته شده ای است که به نقطه پایان رسیده است ولی سفید اوراق خالـی است که باید داستان بر روی آن نوشته شودو سیاه نشان گـر تـرک علاقه- تسلیـم و انصراف نهایی از یک شـی میـباشد.

دائـم مایل به نــفی هر چیز دیگـری است و همچنین نشانی از اضـطراب میباشد سیاه گران دارای رابـطه تند و افراطـــی خشن میباشند و در زندگی خود دارای رفتارهای که حاکی از لجاجت خودسری و جسارت میباشد بروز میدهند و دائی در پی رد گـفته های دیگران نیز هستند.

( خلاصه رنگها)

آبی محیط آرام و مسالمت آمیز را میخواهد که در آن احساس خوشنودی صلح و صفا و آرامش را داشتــه باشد و بدور از پرخاش و دارای رابطه صمیمی  تو أم با محبت و فداکاری برای دیگران باشد. سبز در مقابل شرایط دستور ایستاده و مـهم است و تلاش میکند تا به کمک قدرت و تصمیم و اصلاح پذیری اراده موقعیت خود را محکم کند و همیشه استقلال عمل خود را حفظ نماید میخواهد که با مخالفت ها مقابله کرده تا ذیگران به ارزش او پی ببرند. سرخ همیشه فعال است و از فعالیت لذت می برد و همیشه در فــــکر تکاپو تلاش برای رسیدن به پیروزی است و میخواهد همیشه زندگی اش با معنی  و موانع زندگی را از سر راه خــــــود را بر دارد.زرد در جستجوی راه حل های است که آرزویش بیشتر بر آورده شود و امکانات تازه و جدیدی به دستش بیاید تا به این طـــــــریق از فشار روحی نجات پیدا کند. بنفش به دنبال آن است که نظر دیگران را به خود جلب نموده و خود را با دیگران یا چیزی هــــــمانند سازد و باکمک رفتار جذاب ودوست داشتنی خود نظر دیگران را به خود جلب کند. قهوه ای در جستجوی راه های است که بتواند از مشکلات و شرایط نا امن زندگی رهایی یافته تا فرصتی برای تسکین جسم روح خود داشته باشد.سیاه نسبت به اکثر چـیزها بد بین بوده و دائما فکر میکند که تمام چیزها بر خلاف میل اوست و اجازه نمیدهد که هیچکس و هیچ چیز در افــــکار او تأثیر بگذارد                                                                                     
  ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :