5 ملاک شخصیت شناسی
ملاک های شخصیت شناسی دانش روان شناسی جدید از آغاز در قالب مکتب های گوناگون، تعاریف متعددی از شخصیت ارائه کرده است که آلپورت به پنجاه مورد گوناگو

آکاایران: 5 ملاک شخصیت شناسی

آکاایران: ملاک های شخصیت شناسی

دانش روان شناسی جدید از آغاز در قالب مکتب های گوناگون، تعاریف متعددی از شخصیت ارائه کرده است که آلپورت به پنجاه مورد گوناگون از آن اشاره می کند. هر چند اتفاق نظری در بین روان شناسان در مورد تعریف شخصیت وجود ندارد، با وجود این، تعاریفی مانند: کلیت روان شناختی فرد، که انسان خاصی را مشخص می سازد، ویژگی های روانی پایدار فرد و منظومه رگه ها و صفات فرد، تا حدی میان صاحب نظران مورد توافق است. به علاوه معمولاً در شخصیت، صحبت از ساخت روانی ای می کنند که امری پایدار است و تظاهرات متعدد و متغیر فرد تابع آن است.[1]  بنابراین، مجموعه ای از ساختارهای شناختی، عاطفی و الگوهای رفتاری تا حدی نمایانگر شخصیت است.

در بررسی شخصیت در متون اسلامی، با واژه هایی مانند: قلب، صدر، شاکله، نفس، عقل، روح و غیر اینها مواجه می شویم. اکنون موارد کاربرد این واژه ها در قرآن و کلمات معصومین علیهم السلام، بررسی می کنیم.

شاکله: این کلمه در آیه84 سوره اسراء آمده است، «بگو هر کس طبق شاکله خویش عمل می کند و پروردگارتان کسانی را که راهشان از هدایت بیشتری برخوردار است بهتر می شناسد».[2] شاکله، به معنای عادت و روش فرد است. با توجه به فرهنگ های لغت عربی و سخنان اولیای دین علیهم السلام می توان معانی زیر را برای کلمه شاکله در نظر گرفت:

1.نیّت: امام صادق علیه السلام در توضیح این آیه فرمود: هر کس طبق نیّتش عمل می کند.[3] ائمه اطهار علیهم السلام که مفسران قرآن هستند نیّت را اساس رفتار[4] و رفتار را میوه نیّت شمرده اند[5] و حتی گاه حقیقت یک رفتار را همان نیّت آن اعلام کرده اند.[6] بر این اساس، می توان دریافت که نیّت صرف انگیزه نیست، بلکه محصول سازماندهی روانی ویژه یک انسان است.[7]

2. خلق و خو: مجموعه صفات روانی انسان که در رابطه با محیط خارجی و محیط اجتماعی بروز می کند.

3. حاجت و نیاز: از زیربناهای رفتار انسان است و به دو دسته زیستی و روانی تقسیم می شود.

4. روش برنامه ای: که فرد در زندگی پیش گرفته و نظام هستی را نیز براساس آن تفسیر می کند.

5. هیئت و ساخت روانی انسان: که مجموعه واحدی است و نیات از آن برمی خیزد.

معنای پنجم جامع معانی دیگر است و بر این اساس می توان گفت که شاکله، ساخت و هیئت واحد روانی انسان است که در اثر تعامل وراثت و محیط و اختیار شکل می گیرد. از این رو می توان گفت که مفهوم شاکله همان چیزی است که در روان شناسی به عنوان شخصیت در نظر می گیرند.[8]
همه صفات و حالات مطلوب یا نامطلوبی که در قرآن، به واژه «قلب» و جمع آن یعنی «قلوب»، نسبت داده شده به برخی ابعاد شخصیت یا به کل آن، یعنی کلیت روان شناختی انسان، مربوط می شود. تقابل صفات و حالات مطلوب و نامطلوب «قلب» در قرآن، با توجه به ابعاد عاطفی (فردی، اجتماعی) و شناختی و کل شخصیت، می تواند، ما را به بیماری ها و حالات نامناسب شخصیت نابهنجار و ویژگی های شخصیت سالم و برخوردار از بهداشت روانی رهنمون کند

قلب: بررسی واژه قلب نشان می دهد که این کلمه در معنا و مفهوم، نزدیک ترین واژه در متون اسلامی به اصطلاح شخصیت در روان شناسی است. واژه «قلب» و جمع آن «قلوب» بیش از 120 بار در قرآن به کار رفته است.[9]

در این موارد گاه جنبه های عاطفی شخصیت مورد تأکید است،[10] و گاه جنبه های شناختی،[11] و در موارد بسیاری، همه ابعاد شخصیت به قلب نسبت داده می شود.[12]

البته، بررسی و تأمل همه این موارد، نشان می دهد که اغلب، ابعاد عاطفی شخصیت، به واژه «قلب» نسبت داده شده است.

بنابراین، می توان گفت همه صفات و حالات مطلوب یا نامطلوبی که در قرآن، به واژه «قلب» و جمع آن یعنی «قلوب»، نسبت داده شده به برخی ابعاد شخصیت یا به کل آن، یعنی کلیت روان شناختی انسان، مربوط می شود. تقابل صفات و حالات مطلوب و نامطلوب «قلب» در قرآن، با توجه به ابعاد عاطفی (فردی، اجتماعی) و شناختی و کل شخصیت، می تواند، ما را به بیماری ها و حالات نامناسب شخصیت نابهنجار و ویژگی های شخصیت سالم و برخوردار از بهداشت روانی رهنمون کند.

در میان صفات و حالات نامناسب قلب، برخی شدید و وخیم هستند و در واقع موجب می شوند که شخصیت را ناسالم بشماریم. برخی صفات و حالات نامناسب نیز هرچند، در رشد و تکامل شخصیت در ابعاد گوناگون، تأثیر منفی دارند، ولی به صرف وجود آنها در «قلب» نمی توان، شخصیت فرد را ناسالم شمرد.

در برخی آیات[13] صفاتی به «صدر» نسبت داده می شود که درواقع همان صفات «قلب» است و شاید نسبت این صفات به «صدر» به این جهت باشد که قلب جسمانی در سینه قرار دارد و براساس تشبیه قلب یا شخصیت به قلب جسمانی، صفات مربوط به آن، به «صدر» نسبت داده شده است.[14]
در میان صفات و حالات نامناسب قلب، برخی شدید و وخیم هستند و در واقع موجب می شوند که شخصیت را ناسالم بشماریم. برخی صفات و حالات نامناسب نیز هرچند، در رشد و تکامل شخصیت در ابعاد گوناگون، تأثیر منفی دارند، ولی به صرف وجود آنها در «قلب» نمی توان، شخصیت فرد را ناسالم شمرد.

همچنین «نفْس» و«فۆاد» نیز در آیات قرآن[15] به معنای قلب به کار رفته است.[16]

بررسی کلمات اولیای دین علیهم السلام، نیز نشان می دهد که مراد از قلب در نظر آنها همان کلیت روان شناختی انسان و به عبارتی، شخصیت در دانش روان شناختی است. ابعاد شناختی انسان، مانند حافظه و معلومات[17] و تفکر[18] به «قلب» نسبت داده شده است. همچنین در مواردی مبدأ و منشأ جنبه های عاطفی انسان مانند احساسات رقیق، قساوت[19] و انگیزه های فیزیولوژیک[20] را «قلب» اعلام نموده اند. در دینداری نیز «قلب» و به عبارتی کلیت روان شناختی انسان بیش از رفتارهای ظاهری اهمیت دارد.[21] تقسیم بندی «قلوب» نیز در واقع اشاره به انواع شخصیت است.[22] بررسی کلمات اولیای دین علیهم السلام در مورد سلامت «قلب»، طهارت و آرامش آن و تعبیر چشم و گوش قلب و نابینایی و ناشنوایی آن، حالات قلب و عوامل بیماری زای قلب، نشان می دهد که قلب را همان شخصیت در نظر می گرفتند.[23]

منبع :

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :