نگهداری از والدین سالخورده تان
ممکن است شما با این که تحت فشار تفاوت نسلها هستید و فرزندانی دارید که هنوز با شما در یک خانه زندگی می کنند، مجبور شوید از والدین سالخورده خود که

آکاایران: نگهداری از والدین سالخورده تان

آکاایران: ممکن است شما با این که تحت فشار تفاوت نسلها هستید و فرزندانی دارید که هنوز با شما در یک خانه زندگی می کنند، مجبور شوید از والدین سالخورده خود که هر روز پیر و پیرتر می شوند نیز نگهداری کنید و این پیر شدن برای آن ها ناراحت کننده است. مشکلی که می تواند هر روز بحرانی تر گردد این است که با تمام گرفتاریهایی که دارید بی توجهی به همسر راحت ترین کاری است که می توانید برای آزاد کردن ذهن خود انجام دهید.
 
اگر شما تنها سرپرست اصلی والدین خود هستید، چه به این معنا که شما باید مسئول دکتر بردن آنها باشید، مخارج آنها را برعهده بگیرید و یا حتی باید در خانه خود اتاقی را به آنها اختصاص دهید، مطمئن باشید که شما با این عمل از خودتان نیز مراقبت می کنید. بهترین روش برای مواظبت از همسرتان اولویت دادن به خودتان است. اگر شما همسرتان را نیز در لیست افرادی که باید از آنها مراقبت کنید قرار دهید،
 
شما تنها او را از خود رنجیده خاطر خواهید کرد. اگر خسته هستید پس نمی توانید به کسی توجه کنید. اما اگر مراقبت از خود را بیاموزید، کمتر احساس بی میلی و عصبانیت خواهید کرد. به محض این که زمانی را برای توجه به خودتان صرف کردید، در کنار همسرتان بنشینید و در مورد احساسات خود و شرایط تغییر یافته زندگیتان گفتگو کنید.

منبع :

منبع : بخش خانواده سبز آکاایران
برچسب :